Methodiek Krachtwerk

Onderliggend aan het traject bij Chavah ligt de methodiek Krachtwerk. Dat is de basis van de werkwijze in de woonvoorzieningen en in de ambulante begeleiding. Chavah hanteert het boek “Krachtwerk” van Judith Wolf uit 2016 als uitgangspunt.

De zes centrale principes van Krachtwerk:

1. Jonge moeders hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer op te pakken en te veranderen
2. Focus op individuele krachten, niet op tekortkomingen
3. De jonge moeder heeft de regie over het begeleidingstraject
4. De werkrelatie is primair en essentieel

5. Werken in de natuurlijke omgeving

6. De samenleving als hulpbron.

Binnen Krachtwerk staat herstel centraal. Herstel betekent meedoen, erbij horen, een goed gevoel over jezelf krijgen en houden en eigen regie. Herstel impliceert het hebben van ambities. Chavah focust op waar je zelf naartoe wil werken en op welke manier jij iets van je eigen leven en dat van je kind wil maken.

Het proces van herstel is uniek en persoonlijk. Het is een proces van vallen en opstaan, van kleine stapjes vooruit en stapjes terug, van succeservaringen, maar ook van frustraties en pijn. Herstellen doen mensen zelf; de vonk daartoe moet in henzelf ontstaan.

U zoekt een leef-leerhuis

Herstel is:

 • Leven in veiligheid
 • Een zingevend bestaan met hoop en zicht op een betere toekomst
 • Bestaansvoorwaarden zoals inkomen, woonruimte, werk, activiteiten en contacten
 • Verbinding met anderen
 • Vertrouwen in eigen kunnen, eigenwaarde en een positieve identiteit
 • Toegang tot instituties en rechten.

Herstel betekent niet:

 • Vrij zijn van problemen, geweld of trauma;
 • Geen hulp en ondersteuning meer nodig hebben;
 • Geheel zelfstandig in eigen behoeften en/of die van kinderen en belangrijke anderen kunnen voorzien.

Figuur 1: Kadering van het begrip herstel zoals dat wordt gezien binnen de methode Krachtwerk van Judith Wolf.

Tijdens het verblijf in de woonvoorzieningen wordt gewerkt aan alle bovengenoemde dimensies van herstel. Werken aan herstel impliceert dat het traject niet af hoeft te zijn. Ook na verblijf bij Chavah kan Chavah je hierbij helpen.

Het zorgtraject bij Chavah wordt ingevuld door jou als moeder zelf, in samenwerking met de begeleiding. Er wordt uitgevraagd waar je naar toe wilt werken. Ook wordt er gekeken naar welke krachten en talenten jij zelf al in huis hebt. Direct al bij de start van je traject, maar ook gedurende de periode bij Chavah.

In een persoonlijk plan worden deze krachten verder ontwikkeld en versterkt.

Ik ben (persoonlijke kwaliteiten)
Ik heb (krachten en mogelijkheden in de omgeving)
Ik kan (talenten en competenties)
Ik weet (kennis)
Ik wil (interesses en ambities)

In dit plan worden de volgende leefgebieden uitgelicht:

 • Wonen: hoe creëer ik mijn eigen veilige plekje voor mij en mijn kind?
 • Geld en inkomen: hoe zorg ik ervoor dat ik kan rondkomen?
 • Werken en leren: hoe werk ik toe aan een goede toekomst?
 • Vrije tijd: hoe zorg ik voor een zinvolle daginvulling?
 • Familie, vrienden en kennissen: hoe versterk ik mijn netwerk en vorm ik een veilige achterban?
 • Partner: hoe geef ik een gezonde liefdesrelatie vorm?
 • Kinderen en opvoeding: hoe sluit ik aan bij de verschillende ontwikkelingsfases van mijn kind?
 • Zingeving: hoe geef ik mijn leven en mijn toekomst zin?
 • Gezondheid en zelfzorg: hoe zorg ik goed voor mezelf, fysiek en mentaal?
 • Veiligheid: hoe zorg ik ervoor dat mijn kind veilig kan opgroeien?

De werkrelatie

De krachtgerichte methodiek draait om de werkrelatie. Een goede werkrelatie is de basis van goede hulp en zonder een goede werkrelatie is er geen hulp mogelijk. Een werkrelatie kan vertrouwen en veiligheid geven en daardoor bijdragen aan bedoelde positieve effecten. Krachtwerk gaat uit van een basishouding van de begeleider die is gebaseerd op respect, vertrouwen, eerlijkheid, openheid en optimisme. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt voor de relatie.